شما اینجا هستید: صفحه اصلیبازرسی فنیدوره بازرسی خطوط لوله انتقالریسه کردن و خم کاری لوله ها

ریسه کردن و خم کاری لوله ها

ریسه کردن و خم کاری لوله ها

1ـ ریسه کردن
1ـ1  ریسه کردن لوله ها پس از تسطیح باند عملیات ساختمانی و حفر کانال انجام خواهد گردید .
2ـ1  پیمانکار موظف است در زمان ریسه کردن لوله ها و اتصالات اطمینان حاصل نماید که تمام ابعاد وزن و جنس آنها مطابق نقشه های اجرائی باشد .
3ـ1 لوله هائیکه ریسه می شوند اعم از این که عایقکاری کارگاهی شده یا آستری پرایمر خورده باشند برای زیر شاخه لوله دو عدد پشته خاکی به ارتفاع مناسب احداث و روی آنها از کیسه های پر از ( کاه سبوس ، خاک اره ، پوشال و غیره ) و یا چوب ( در مواردی که لوله ها عایقکاری شده اند چوب در زیر دو سر لوله پوشش نشده قرار می گیرند ) استفاده شود ، به طوری که لوله از سطح زمین ارتفاع مناسبی داشته و هیچ گاه سطح لوله یا عایق آن با زمین در تماس نباشد . استقرار هر شاخه لوله بایستی چنان باشد که از لغزش احتمالی  آن جلوگیری به عمل آید .
4ـ1 طول لوله هائیکه پیمانکار می تواند ریسه نماید با توجه به برنامه زمانبندی و امکانات اجرائی بسته به این که لوله با عایق کارگاهی یا بدون عایق باشد در دستورالعمل های مربوطه تعیین شده است .
5ـ1 لوله ها بایستی به طریقی ریسه گردد که ورودی ها به حریم را نبسته و مانع عبور و مرور اشخاص پیاده و یا ترافیک موتوری نباشد ، همچنین در محل هایی که مهندس یا نماینده او مشخص می کنند می بایست محل عبور باز نگهداشته شود .
بدیهی است که لوله های مربوط به این قسمت ها در محل مناسبی در مجاورت محل مصرف نگهداری خواهد شد .
2ـ خم کاری
1ـ2 پیمانکار موظف است کلیه ابزار ، وسائل اندازه گیری دقیق ، ماشین آلات و نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خم کاری لوله ها را بر طبق تائید مهندس یا نماینده او که قادر به انجام صحیح کار باشد در اختیار داشته باشد .
2ـ2 لوله ها بایستی به ترتیبی خم گردند که با انحنای کانال مطابقت داشته و کلیه خم های محدب و مقعر ( در صفحه قائم ) در خطوط لوله بایستی آن چنان باشد که لوله کاملاً در وسط و در کف کانال خوابیده و وزن آن به 

 طور گسترده به کف کانال در تمام نقاط وارد شود به علاوه رعایت عمق معین خاک ریز روی لوله ها الزامی می باشد .
3ـ2 خم کاری موکداَ باید به طور سرد ، یکنواخت و بدون کشیدگی و چروک خوردگی و یا کم شدن ضخامت لوله ها انجام شود . کلیه خم ها می بایست با بزرگترین شعاع ممکن انجام گرفته و هیچ خمی در فاصله کمتر از دو متری سر لوله مجاز نمی باشد . خم کاری لوله های عایق شده مجاز نبوده و خم های فارسی نیز محدود است .
4ـ2 در صورتی که لوله های تحویلی به پیمانکار دارای پوشش عایق شده در کارخانه سازنده لوله باشد جهت خم کاری آنها بایستی از ماشین آلات و روش های مناسب ا ستفاده گردد .
5ـ2 با توجه به بند 3ـ2 حداکثر درجه خم لوله ها 5 / 1 درجه به ازاء هر طول معادل قطر لوله می باشد به طوری که پس از اتمام خم کاری اختلاف حداقل و حداکثر قطر داخلی لوله در مقطع عرضی در مرکز خمش نبایستی بیش از 4 درصد قطر اسمی بوده و سمبه ای که با مشخصات مذکور تهیه گردیده به راحتی بتواند از داخل لوله خم شده عبور نماید .
6ـ2 خم کاری لوله ها می بایست به گونه ای انجام گیرد که درز طولی آنها در محور خنثای خمش لوله بوده و یا حداکثر 15 درجه با آن اختلاف داشته باشد در هر صورت فاصله بین درز طولی مجاور در موقع جوشکاری نباید کمتر از 10 برابر ضخامت لوله باشد ( طبق بند 2ـ 6 فصل جوشکاری )
7ـ2 ایجاد هر گونه خم روی لوله هائیکه در غلاف بتنی یا فلزی در تقاطع ها قرار می گیرند مجاز نمی باشد .
8ـ2 قسمتی از لوله که بر خلاف مشخصات مشروحه فوق خم گردیده و غیر قابل مصرف تشخیص داده شده بایستی تعویض گردد .
 

logo-samandehi